ขึ้นค่าเก็บขยะ 1 ตุลาคม เพิ่มพรวดอีก 4 เท่าตัว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนาศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่6 ประจำปี 2562 โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ….ได้รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้พิจารณาร่างฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท ซึ่งแต่เดิมการเก็บค่าขยะของกทม.จะจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน โดยในส่วนของบ้านเรือนคิดค่าขยะ 20 บาทต่อเดือน แต่ในการแก้ไขกฎหมายจะมีแยกเป็นค่าเก็บขนขยะ และค่ากำจัดขยะ โดยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป อัตราใหม่จะเป็นค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าจากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยในส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่มก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บ ในทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.- 5 ก.พ.62 ผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขตและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 3,095 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้ง3รายการ โดยแยกเป็น 1.เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขนเห็นด้วยร้อยละ 76.1 ส่วนการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 74.5 ส่วน 2.ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไป การเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 74.2 -80.8 และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 72.2 -80 และ3. ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งการเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 88 -99.4และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 89.2- 93.3

นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อเสนอแนะเรื่องคือ กทม.ควรปรับปรุงข้อบัญญัติเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บคนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและเอกชนที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บคนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติฉบับนี้ กทม.ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-paymentเป็นต้นและ ควรเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ…. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.62 โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯโดยนำเสนอผู้ว่าฯกทม.พิจารณาต่อไป.

สำหรับอัตราค่าจัดการขยะมูลฝอยมีดังนี้

กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือนและเก็บค่ากำจัดอีก 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน จากเดิมที่เก็บเฉพาค่าเก็บขนเดือนละ 20 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาอีก 60 บาทต่อเดือน

กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

ขยะจัดเก็บเป็นครั้งคราว

กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท(เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท)ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร)ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250บาท

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

จัด เก็บ เป็นรายเดือน เดิมเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขนก็จะมีการเพิ่มค่ากำจัด กรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย แบ่งเป็น

กรณี วันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย)ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480บาท

ขยะติดเชื้อจัดเก็บเป็นครั้งคราว

ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางไม่เกิน10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง

กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท

ค่าเก็บและขน กรณี ไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75บาท กรณี เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15กิโลกรัม) จัดเก็บ หน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตรหรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บ หน่วยละ 8 บาท.

Cr. https://www.siamnews.com/view-35213.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.